ترکیب مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران تغییر کرد

ترکیب مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران تغییر کرد
ترکیب مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران با موافقت دولت تغییر یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواهد بود.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی وابسته به دولت-مصوب 1377- تصویب کرد؛ مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواهد بود.

همچنین ماده(21) مصوب پیشین حذف می شود.

در مصوبه پیشین دولت، مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(رئیس)، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر آموزش و پرورش، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوده است

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

 

۱۸ تیر ۱۳۹۲ ۱۴:۱۴